back
next
Tr?i qua g?n 20 n?m hình thành và phát tri?n, ??n nay THACO là c?ng ty Vi?t Nam duy nh?t s?n xu?t và l?p ráp xe du l?ch v?i t? l? n?i ??a hóa t? 16-46%. T? ch? ch? l?p ráp ?t? t? các linh ki?n ???c nh?p kh?...
Tr?i qua g?n 20 n?m hình thành và phát tri?n, ??n nay Thaco là nhà s?n xu?t ?t? t?i Vi?t Nam duy nh?t s?n xu?t, l?p ráp và phan ph?i ??y ?? các dòng s?n ph?m xe th??ng m?i, bao g?m: xe t?i/ben, xe chuyên d?ng, xe khách và d?n ??u th? tr??ng v? doanh s? bán xe th??ng m?i.          ...
Kinh nghi?m c?a các n??c phát tri?n kh?ng ??nh r?ng th?ng qua vi?c s? d?ng d?ch v? h?u c?n Logistics tr?n gói, doanh nghi?p ch? c?n 2 tháng thay vì 5-6 tháng ?? v?n chuy?n hàng (t? lúc nh?n hàng cho ??n lúc giao hàng ??n khách hàng). Chính ?i?u này s? ti?t ki?m ???c...
Cùng v?i quy?t ??nh thành l?p khu kinh t? m? Chu Lai – Qu?ng Nam, nh?n th?y ti?m n?ng c?a khu v?c và c?ng v?i m?c tiêu phát tri?n ngành c?ng nghi?p s?n xu?t ?t? c?a Vi?t Nam, n?m 2003, THACO ?? m?nh d?n ??u t?, phát tri?n khu c?ng nghi?p c? khí ?t? – THACO IZ t?i khu...
hoàn trả keno sitemap sbobet168 Slot Machine 12bet linksbobet bwinasia 888 slot Slotonline